PMs 100 CP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

PMs 100 CP

  • Hoạt chất: Na2SiF6 80 % + ZnCl2 20 %
  • Tổ chức đăng ký: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối hại nền móng, hàng rào quanh công trình xây dựng