Newthivo 500WP, 525SE, 780WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Newthivo 500WP, 525SE, 780WG

Newthivo 500WP, 525SE, 780WG

  • Hoạt chất: Flusilazole 50g/kg (25g/l), (30g/kg) + Tebuconazole 250g/kg (100g/l), (500g/kg) + Tricyclazole 200g/kg (400g/l), (250g/kg )
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    500WP, 525SE: đạo ôn/lúa 780WG: lem lép hạt, khô vằn/lúa; xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/lúa