M1 20LA – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  • Hoạt chất: CuSO4 16% + CuO 2% + K2Cr2O7 2%
  • Tổ chức đăng ký: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    con hà hại thuyền gỗ, ván thuyền