KAntiborer 10 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

KAntiborer 10 EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Behn Meyer Specialty Chemical Sdn Bhd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    mọt/ gỗ