Dr.Jean 800EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dr.Jean 800EC

  • Hoạt chất: Methyl Eugenol 700g/l + Propoxur 100 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH US.Chemical
  • Đối tượng phòng trừ:

    ruồi đục quả/ cam