Coumafen 0.005% wax block – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ chuột » Coumafen 0.005% wax block

Coumafen 0.005% wax block

  • Hoạt chất: Flocoumafen (min 97.8%) 0.005% block bait
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    chuột/lúa