Abenix – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Abenix

  • Hoạt chất: Albendazole (min 98.8%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá/ lúa