Wince 600EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Wince 600EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Emamectin benzoate 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/lúa