Volz 700EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Volz 700EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 530g/l + Cypermethrin 120g/l + Lufenuron 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa