Vicilin 32WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vicilin 32WP

  • Hoạt chất: Copper Oxychloride 17% + Streptomycin 5% + Zinc Sulfate 10%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP VTNN Việt Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa