Vi Tha Dan – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vi Tha Dan

  • Hoạt chất: Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH
  • Đối tượng phòng trừ:

    18SL: bọ trĩ, sâu đục thân lúa