VetuJapane 300SC, 350SC, 400SC, 515WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » VetuJapane 300SC, 350SC, 400SC, 515WP

VetuJapane 300SC, 350SC, 400SC, 515WP

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 200g/l (230g/l), (260g/l), (175g/kg) + Emamectin benzoate 30g/l (30g/l), (40g/l), (40g/kg) + Fipronil 70g/l (90g/l), (100g/l), (300g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    300SC: Sâu đục thân/lúa, sâu xanh/ đậu tương350SC: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa, sâu xanh/ đậu tương400SC: Sâu đục thân/ lúa515WP: Sâu cuốn lá/ lúa