Unitox 5 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Unitox 5 EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH UPL Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ xít/ lúa, bọ xít muỗi/ điều