Turbo 89 OD – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Turbo 89 OD

  • Hoạt chất: Ethoxysulfuron 20g/l + Fenoxaprop-P-Ethyl 69g/l
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng