Topnati 281EW, 330SC, 380SC, 760WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Topnati 281EW, 330SC, 380SC, 760WP

Topnati 281EW, 330SC, 380SC, 760WP

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 1g/l (260g/l), (360g/l), (50g/kg) + Sulfur 20g/l (10g/l), (10g/l), (460g/kg) + Tebuconazole 260g/l (60g/l), (10g/l), (250g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa