Titanicone 327SC, 343SC, 370SC, 760WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Titanicone 327SC, 343SC, 370SC, 760WP

Titanicone 327SC, 343SC, 370SC, 760WP

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 20.1g/l (205g/l), (350g/l), (50g/kg) + Difenoconazole 12.6g/l (128g/l), (10g/l), (150g/kg) + Sulfur 249.3g/l (10g/l), (10g/l), (560g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    327SC, 760WP: Vàng lá chín sớm, lem lép hạt/ lúa 343SC: Lem lép hạt/ lúa 370SC: Đạo ôn, lem lép hạt/ lúa