Tilobama 320EC, 351EC, 415EC, 430EC, 555WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tilobama 320EC, 351EC, 415EC, 430EC, 555WP

Tilobama 320EC, 351EC, 415EC, 430EC, 555WP

  • Hoạt chất: Difenoconazole 20 g/l, (150g/l), (20g/l), (20g/l), (50.5g/kg) + Propiconazole 150 g/l, 200.5g/l (95g/l), (10g/l), (0.5g/kg) + Prochloraz 150 g/l, 0.5g/l (300g/l), (400g/l), (504g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa