Tiller S EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tiller S EC

  • Hoạt chất: Fenoxaprop-P-Ethyl 45g/l + 2.4 D 70g/l + MCPA 210g/l
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa