Thiocron 75EC, 230SC, 250EC, 288SC, 320EC, 768WG, 810WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Thiocron 75EC, 230SC, 250EC, 288SC, 320EC, 768WG, 810WG

Thiocron 75EC, 230SC, 250EC, 288SC, 320EC, 768WG, 810WG

  • Hoạt chất: Abamectin 15g/l (5g/l), (55g/l), (5g/l), (75g/l), (100g/kg), (100g/kg) + Deltamethrin 15g/l (105g/l), (75g/l), (140g/l), (100g/l), (165g/l), (150g/kg), (50g/kg), (50g/kg) + Fipronil 45g/l (120g/l), (120g/l), (143g/l), (145g/l), (618g/kg), (600g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ
  • Đối tượng phòng trừ:

    75EC, 320EC, 810WG: sâu cuốn lá/ lúa 230SC, 288SC: nhện gié/ lúa 250EC, 768WG: Sâu đục thân/ lúa