Thecyp 350SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Thecyp 350SE

  • Hoạt chất: Cyproconazole 50g/l + Hexaconazole 50g/l + Tricyclazole 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông tín AG
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa