Sunzole 30EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sunzole 30EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Sundat (S) PTe Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/ lúa