Storm – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  • Hoạt chất: Flocoumafen (min 97.8%) 0.005% block bait
  • Tổ chức đăng ký: BASF Vietnam Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    chuột/ đồng ruộng, quần cư