Sopha 330EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sopha 330EC

  • Hoạt chất: Cyproconazole 80g/l + Propiconazole 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP NN HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa, thán thư/ cà phê