Solid 48WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Solid 48WP

  • Hoạt chất: Ametryn 40% + MCPA -Sodium 8%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ mía