Siulia 525SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Siulia 525SE

  • Hoạt chất: Carbendazim 5g/l + Propiconazole 120g/l + Tricyclazole 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn, khô vằn/lúa