Sifata 36WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sifata 36WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 3% (30g/kg) + Quinclorac 33% (330g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Guizhou CUC INC. (Công ty TNHH TM Hồng Xuân Kiệt, Quý Châu, Trung Quốc)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng