Sanphos 56TB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sanphos 56TB

  • Hoạt chất: Aluminium Phosphide
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Trừ mối khử trùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Mọt gạo/kho