Rotoc 555EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rotoc 555EC

  • Hoạt chất: Abamectin 25g/l + Chlorpyrifos Ethyl 505g/l + Lambda-cyhalothrin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa