Robin 310EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Robin 310EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 310g/l + Chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ lúa gieo thẳng