Prohed 400EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Prohed 400EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l + Hexaconazole 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông Tín AG
  • Đối tượng phòng trừ:

    Khô vằn/ lúa