Premi 25SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Premi 25SL

  • Hoạt chất: Chitosan 5g/l + Kasugamycin 20g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt, đạo ôn/lúa