Peryphos – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Peryphos

  • Hoạt chất: Quinalphos (min 70%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu phao/ lúa