Perevil 300SC, 800WP, 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Perevil 300SC, 800WP, 500SC

Perevil 300SC, 800WP, 500SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 30g/l (30g/kg), (30g/l) + Tricyclazole 270g/l (770g/kg), (470g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa