Nofet 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nofet 300EC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 100g/l + Emamectin benzoate 40g/l + Fipronil 160g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa