Nitrin 10EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nitrin 10EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu xanh/ đậu xanh