Nired 3 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nired 3 EC

  • Hoạt chất: Acetamiprid (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ, rầy nâu/lúa