Natoyo 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Natoyo 750WG

  • Hoạt chất: Hexaconazole 100g/kg + Tebuconazole 400g/kg + Trifloxystrobin 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa