Natitop 280EW, 420SC, 725WP, 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Natitop 280EW, 420SC, 725WP, 800WP

Natitop 280EW, 420SC, 725WP, 800WP

  • Hoạt chất: Propineb 10g/l (10g/l), (705g/kg), (30g/kg) + Tebuconazole 260g/l (10g/l), (10g/kg), (10g/kg) + Tricyclazole 10g/l (400g/l), (10g/kg), (760g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    280EW, 725WP, 800WP: lem lép hạt/lúa 420SC: đạo ôn/lúa