Natisuper 270EW, 455SC, 715WP, 750WG, 760WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Natisuper 270EW, 455SC, 715WP, 750WG, 760WP

Natisuper 270EW, 455SC, 715WP, 750WG, 760WP

  • Hoạt chất: Propineb 10g/l (10g/l), (10g/kg), (500g/kg), 500g/kg) + Tebuconazole 260g/l (445g/l), (705g/kg), (250g/kg), (260g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa