Naset 25SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Naset 25SC

  • Hoạt chất: Quinclorac (min 99 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng