Moneys 325SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Moneys 325SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, đạo ôn/ lúa; phấn trắng/hoa hồng