Mogaz 220EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Mogaz 220EC

  • Hoạt chất: Fenpropathrin 160g/l + Hexythiazox 60g/l
  • Tổ chức đăng ký: Sundat (S) PTe Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện đỏ/ hoa hồng; nhện gié/ lúa