Maxxa 500WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Maxxa 500WG

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 400g/kg + Tebuconazole100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn; lem lép hạt/lúa