Luxo 10WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Luxo 10WG

  • Hoạt chất: Flucetosulfuron (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: LG Life Sciences Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng, lúa cấy