Lumax 472SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Lumax 472SE

  • Hoạt chất: Atrazine 120g/l + Mesotrione 32g/l + S-metolachlor 320g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ ngô