Ktedo 85EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ktedo 85EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 50g/l + Permethrin 5g/l + Profenofos 30g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ/ lúa