Katonic-TSC 1.8SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Katonic-TSC 1.8SL

  • Hoạt chất: Sodium-5-Nitroguaiacolate 0.3% + Sodium-O- Nitrophenolate 0.6% + Sodium-P-Nitrophenolate 0.9%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    Kích thích sinh trưởng/lúa