Kakasuper 85EC, 120EW, 130WP; 20EC, 41ME, 266SC, 421WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Kakasuper 85EC, 120EW, 130WP; 20EC, 41ME, 266SC, 421WP

Kakasuper 85EC, 120EW, 130WP; 20EC, 41ME, 266SC, 421WP

  • Hoạt chất: Abamectin 30g/l (20g/l), (10g/kg), (18g/l), (10g/l), (1g/l), (20g/kg) + Lambda- cyhalothrin 50g/l (50g/l), (100g/kg), (1g/l), (30g/l), (110g/l), (1g/kg) + Thiamethoxam 5g/l (50g/l), (20g/kg), (1g/l), (1g/l), (155g/l), (400g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    85EC, 120EW, 130WP: Sâu cuốn lá/lúa 20EC, 41ME: sâu cuốn lá/lúa 266SC, 421WP: rầy nâu/lúa