Jiafit 30EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Jiafit 30EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 300g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng