Isonuta 40EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Isonuta 40EC

  • Hoạt chất: Flusilazole (min 92.5 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa